Všeobecné obchodní  podmínky
společnosti  TYSSA METAL a.s., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 05420083A)    Úvodní ustanovení
1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydány společností  TYSSA METAL a.s., se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 05420083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21885 (dále jen „Prodávající“), jako všeobecné obchodní podmínky dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
2.    Tyto VOP upravují prodej zboží (dále jen „zboží“) Prodávajícím v České republice a v zahraničí ze sortimentu Prodávajícího včetně prodeje prostřednictvím prostředků na dálku. Kupující (dále jen „Kupující“) je osoba, která je jako Kupující uvedena v cenové nabídce, či objednávce. Kupujícím může být jak  spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, tak i podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.


B)    Kupní smlouva, cenová nabídka

1.    Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupujícímu dojde písemné potvrzení (akceptace) cenové nabídky Kupujícím v době platnosti této cenové nabídky, anebo potvrzení cenové objednávky Prodávajícím.  Písemná forma je zachována i v případě, že je tato cenová nabídka anebo objednávka akceptována (potvrzena) emailem. Písemným potvrzením nabídky, či odesláním objednávky Kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které akceptuje  a tyto Všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí  takto uzavřené kupní smlouvy.
2.    Jestliže Kupující v době platnosti cenové nabídky tuto nabídku písemně nepotvrdí, cenová nabídka Prodávajícího uplynutím této lhůty automaticky zaniká. Stejné účinky má i nepotvrzení objednávky ve lhůtě 10 dní, či její odmítnutí. I před uplynutím lhůty je Prodávající oprávněn cenovou nabídku změnit nebo odvolat i bez důvodu, avšak pouze do okamžiku potvrzení cenové nabídky Kupujícím. Pokud potvrzení cenové nabídky ze strany Kupujícího obsahuje dodatky, výhrady, omezení, odkaz na jiné Všeobecné obchodní podmínky, nebo jiné změny obsahu cenové nabídky, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena, jestliže Prodávající s obsahem takového potvrzení cenové nabídky nevyjádří do 7 pracovních dnů souhlas.
3.    Při přípravě cenové nabídky Prodávající předpokládá, že zboží, je-li určeno místo plnění v České republice, bude zboží skutečně určeno k použití v České republice. Pokud Kupující provede instalaci (použití) zboží v jiné zemi, než je místo plnění, zavazuje se Prodávajícímu uhradit zvýšené náklady s tím spojené.
4.    Cenová nabídka je Prodávajícím připravována na základě zadání a podkladů Kupujícího. Kupující zodpovídá za správnost zadání a podkladů pro přípravu cenové nabídky. V případě, že se ukáže, že zadání a podklady pro přípravu cenové nabídky dodané Kupujícím nebyly správné či úplné, nenese Prodávající za tuto skutečnost žádnou odpovědnost a není to důvodem k jakékoliv reklamaci, uplatnění práva z vad, ukončení smlouvy, smluvním pokutám, či jakýmkoliv kompenzacím ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu, či třetím osobám.  Prodávající si vyhrazuje právo případné tiskové chyby v nabídce. Předmětem uzavřené kupní smlouvy je zboží (dále jen „zboží“) Prodávajícího, specifikované v cenové nabídce Prodávajícího, či objednávce Kupujícího.  Prodávající se zavazuje dodat zboží a Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit za dodané zboží kupní cenu podle sjednaných podmínek.
5.    Odchylná ujednání v kupní smlouvě, (cenové nabídce) mají přednost před úpravou obsaženou ve V0P. V případě, že je kupující spotřebitelem mají kogentní ustanovení předpisů o ochraně spotřebitele přednost před těmito VOP, jsou-li s nimi v nesouladu.


C)    Kupní cena a Platební podmínky
1.    Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodané zboží v cenové nabídce, či objednávce uvedenou kupní cenu (dále jen „cena“). K ceně je připočtena DPH v zákonné výši.
2.    Cena nebo její příslušná část bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet (dále jen „Účet“) Prodávajícího uvedený v daňovém dokladu (faktuře) vystaveném prodávajícím, není-li dohodnuto jinak.
3.    Splatnost ceny se řídí podmínkami uvedenými v cenové nabídce, objednávce, nebo na prodávajícím vystavené faktuře. Cena nebo její příslušná část se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet.
4.    Jestliže je v kupní smlouvě uveden způsob úhrady – záloha (platba předem), zaplatí Kupující kupní cenu na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím. Jestliže byla dohodnuta platba předem, Prodávající není povinen do zaplacení dohodnuté platby dodat Kupujícímu zboží.
5.    Jestliže byl v kupní smlouvě dohodnut zajišťovací platební nástroj (např. bankovní garance, směnka atd.) není Prodávající povinen do obdržení úplných a přesných dokladů dodat Kupujícímu zboží.
6.    Informace o cenách jsou považovány za důvěrné ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
7.    Prodávající je oprávněn vyúčtovat Kupujícímu při opožděné platbě smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
8.    Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu ceny zboží v případě, že v meziobdobí od zpracování cenové nabídky do dodání zboží dojde ke změně kurzu amerického dolaru, britské libry, eura, případně jiné cizí měny vůči české koruně o více než 2%.
9.    Kupující není oprávněn zadržovat kupní cenu nebo její část, nebo reklamované zboží určené k navrácení pro jakékoliv důvody, nebo tyto nároky jednostranně započítat a to včetně nároků z uplatněných vad (reklamací). Ztráta, odcizení nebo poškození zboží, ke kterému došlo po přechodu nebezpečí na zboží na Kupujícího ani uplatněný nárok z vad nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit kupní cenu.


D)    Dodání zboží, přechod nebezpečí na zboží, práva z vadného plnění (reklamace)
1.    Není-li sjednáno jinak, je místem plnění místo dodání uvedené v cenové nabídce, či objednávce. Není-li místo dodání v cenové nabídce uvedeno, je místem plnění sídlo Prodávajícího.
2.    Dodání zboží na dohodnuté místo je Kupující povinen zajistit na své náklady a nebezpečí, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupující se zavazuje, že odebere zboží nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení výzvy od Prodávajícího. Jestliže Kupující po výzvě Prodávajícího nepřevezme zboží ve lhůtě a na místě dojednaném v kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn žádat náhradu škody vzniklé opožděným převzetím; zejména může prodat zboží a žádat rozdíl mezi původně sjednanou kupní cenou a částkou získanou za prodej zboží.
3.    Dodací lhůta uvedená v kupní smlouvě (cenové nabídce/objednávce) je platná v době její přípravy a může se měnit v závislosti na vytížení výrobních kapacit výrobce v době akceptace nabídky. Prodávající je povinen kupujícího o této změně informovat. Takováto změna dodací doby nezakládá žádný nárok na ukončení smlouvy, či jakékoliv smluvní pokuty, kompenzace apod.  
4.    Prodávající je oprávněn, není-li dohodnuto jinak, zajistit dostatečné pojištění přepravy zboží. Náklady na pojištění jdou k tíži Kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
5.    Jestliže si smluvní strany neujednaly jinak, je při dodání menšího nebo většího množství zboží, než jak bylo stanoveno ve smlouvě, Kupující povinen v případě dodání menšího množství zboží takovou dodávku přijmout a v případě dodání většího množství zboží je přebytečné množství zboží oprávněn odmítnout.
6.    Prodávající není povinen dodat Kupujícímu zboží ve lhůtách dle uzavřené kupní smlouvy, pokud je Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv platby; o dobu takového prodlení se automaticky posunuje doba dodávky ze strany Prodávajícího.
7.    Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem nakládky zboží v sídle Prodávajícího, není-li dohodnuto jinak.  
8.    Kupující prohlídne zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží. Právo z vad zboží kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to:
-    u zjevných vad, u odlišného množství dodaného zboží, u poškození zboží způsobeného při dopravě zboží a u dodání jiného zboží do 24 hodin od převzetí zboží,
-    u ostatních vad do 5 dnů ode dne, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do 2 let od doby převzetí zboží,
-    do konce záruční doby u vad, na které se vztahuje záruka prodávajícího, byla-li tato záruka poskytnuta, nebo do skončení lhůty k uplatnění vad.
9.    V případě uplatnění práva z vad zboží, je Kupující povinen Zboží Prodávajícímu doručit k posouzení vad zboží, nedohodnou-li se strany jinak.
10.    Kupující je povinen užívat zboží v souladu s návodem k použití a údržbu, byly-li takovéto návody k danému zboží vydány. V případě, že Kupující nerespektuje doporučení a informace uvedené v návodu k použití a údržbu, nenese Prodávající žádnou zodpovědnost za případné škody, vady či reklamace.
11.    V případě, že  ve lhůtě k uplatnění práva z vadného plnění (v záruční lhůtě)   Kupující provede jakýkoliv zásah ( servis nebo opravu) zboží, kterou Prodávající klasifikuje jako neodborný zásah,  budou jakékoliv práva Kupujícího  z vadného plnění  na zboží neuznány.  


E)    Výhrada vlastnictví
1.    Prodávající má vlastnické právo ke zboží specifikovaném v kupní smlouvě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny za zboží a všech splatných pohledávek Prodávajícího. Kupující je povinen do zaplacení kupní ceny za zboží o něj pečovat, chránit jej před poškozením nebo odcizením.
2.    V případě, že se zboží stane součástí cizí věci (nebude existovat jako samostatná věc) a vlastníkem této cizí věci je Kupující, zavazuje se Kupující, že s takovou věcí nebude do zaplacení plné Ceny jakkoliv disponovat (tj. zejména takovou věc jakkoliv nezcizí ani neposkytne jako jistotu).
3.    Pokud by se zboží mělo stát součástí věci, která není ve vlastnictví Kupujícího, ale je ve vlastnictví třetí osoby, je Kupující povinen na tuto skutečnost tuto třetí osobu, jakož i prodávajícího písemně upozornit.  V takovém případě je Prodávající oprávněn požadovat, aby cena byla uhrazena před dodáním zboží, pokud se Prodávající a Kupující  nedohodnou na poskytnutí jiné jistoty.
4.    Kupující je oprávněn zboží zpracovávat i před přechodem vlastnického práva ke Zboží, a to způsobem, kterým nedojde k narušení vlastnického práva Prodávajícího a/nebo ke snížení hodnoty zboží.
5.    Kupující a Prodávající se dohodli pro případ, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, a disponuje se zbožím ve vlastnictví Prodávajícího, má Prodávající právo:
a)    volného vstupu zástupců prodávajícího do nemovitostí Kupujícího a právo na zpřístupnění údajů o manipulaci se zbožím,
b)    na jakékoliv výnosy Kupujícího, které mu v důsledku neoprávněné manipulace a dispozice se zbožím vznikly až do zaplacení všech pohledávek Prodávajícího. Pro tento případ je dlužník Kupujícího povinen plnit přímo Prodávajícímu a Kupující je oprávněn požadovat úhradu od dlužníka pouze na účet Prodávajícího.
c)    Pokud Kupující poskytne Prodávajícímu dostatečnou jistotu či jinak zajistí zaplacení ceny a Prodávající tuto skutečnost (tj. že mu byla poskytnuta dostatečná jistota nebo jinak zajištěno zaplacení ceny) písemně potvrdí, přechází vlastnické právo ke Zboží na Kupujícího k okamžiku podpisu písemného potvrzení o této skutečnosti.  


F)    Zachování mlčenlivosti
Kupující je povinen dodržovat obchodní tajemství Prodávajícího a zachovávat mlčenlivost o všech informacích, týkajících se jeho obchodních záležitostí.


G)    Ukončení kupní smlouvy
1.    Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:
a) Kupující je v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Prodávajícímu, nebo jestliže úvěrová pojišťovna odmítne poskytnout dostatečný pojistný limit pro pojištění pohledávek vůči Kupujícímu;
b) ohledně majetku Kupujícího bylo zahájeno insolvenční řízení;
c) Kupující porušil kupní smlouvu jinak, než dle písmene a) a přes výzvu Prodávajícího k nápravě, nenapravil toto porušení ani ve lhůtě 20 dní od doručení výzvy.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od KS v případě, že:
a) Prodávající je v prodlení s dodáním zboží o více jak 90 dní;
b) na majetek Prodávajícího byl prohlášen konkurs;
c) Prodávající porušil kupní smlouvu a přes písemnou výzvu Kupujícího k nápravě, nenapravil toto porušení ani ve lhůtě 20 pracovních dní od doručení výzvy;
d) Pokud je kupující spotřebitelem (čl. A, odst. 2) a kupní smlouva je uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího,  z důvodu uvedeného v odstavci 1. písm. a), je Kupující, který je podnikatelem povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané kupní ceny zboží dle KS v případě nevyrobeného zboží a smluvní pokutu ve výši 80% ze sjednané kupní ceny již vyrobeného zboží nebo zboží, jehož výroba již byla zahájena jehož se odstoupení týká. Smluvní strany považují uvedené smluvní pokuty za přiměřené a to s ohledem na vysokou specifičnost dodávaného zboží.
4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího z jiného důvodu než je uvedeno v bodě 1. písm. a)  má Kupující právo na náhradu prokázaných více nákladů, které mu vzniknou v důsledku odstoupení, maximálně do výše 10 % z hodnoty zboží, které bylo předmětem ukončené kupní smlouvy.


H)    Řešení případných sporů a místo soudu
1.    V případě, že Kupující bude podnikatelem se sídlem na území České republiky, je  Soudem příslušným pro spory mezi Prodávajícím a Kupujícím  věcně příslušný soud, v jehož obvodu leží sídlo Prodávajícího.
2.    V případě, že Kupující bude podnikatelem se sídlem  na území jiného členského státu EU, než České republiky budou všechny spory vznikající z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, rozhodovány s  konečnou  platností  u  Rozhodčího  soudu  při  Hospodářské  komoře  České  republiky  a  Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem. Místem sudiště se sjednává Praha a jazykem rozhodčího řízení jazyk český.
3.    Pro vyloučení veškerých pochybností, článek H odst. 1. se nepoužije v případě, kdy Kupující  bude  podnikatelem  se  sídlem  na  území  jiného členského státu Evropské unie,  a  článek H, odst.   2.  se nepoužije v případě, kdy Kupující bude podnikatelem se sídlem na území České republiky.
4.    V případě, že je kupující spotřebitelem spravuje se věcná a místní příslušnost dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
5.    V případě sporu mezi Kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.


I)    Závěrečná ustanovení, Závaznost všeobecných obchodních podmínek
1.    Kupující  není  oprávněn  jednostranně  započíst  jakékoliv  své  případné  pohledávky  za Prodávajícím  proti  ceně  za  zboží  nebo  jakékoliv  jiné  pohledávce  Prodávajícího  za  Kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy ani postoupit jakoukoliv svou pohledávku za Prodávajícím třetí osobě.
2.    Tyto Podmínky a právní vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně právním řádem České republiky při vyloučení aplikace přímých kolizních norem mezinárodního práva soukromého, zejm. Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980 včetně Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží ze dne 14.6.1974. Otázky výslovně neupravené kupní smlouvou nebo těmito Podmínkami se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
3.    Kupující ve smyslu § 1765 a 2000 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
4.    Kupující a Prodávající, který je podnikatelem, jako podnikatelé, vylučují aplikaci ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
5.    V případě, že by některé z ustanovení těchto VOP bylo neplatné či neúčinné nebo se stalo neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení VOP. Tyto VOP a jejich veškeré změny vyžadují písemnou formu, přičemž strany vylučují, že by k jejich změně mohlo dojít jiným způsobem než písemně. To platí i pro vzdání se požadavku na písemnou formu.
6.    Pokud v rámci výměny projevu vůle mezi Kupujícím a Prodávajícím, Kupující bude vázat svůj projev vůle na jím předložené obchodní podmínky, mají ustanovení těchto VOP, přednost před obchodními podmínkami Kupujícího, které se nepoužijí. Pokud by Kupující trval na použití jim předložených  obchodních podmínek, nedojde k uzavření žádné smlouvy.  
7.    Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.05.2018.